Strona Główna · Historia · Herb · Flaga · Władze Gminy · Mapa · Pogoda · Galeria · Pliki do pobrania · Kamera internetowa · Gazeta Czosnowska · Linki · BIP · Szukaj Dzisiaj jest 24 Listopad 2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Czosnów
Mapa Gminy Czosnów
Mapa Zagrożeń Gminy Czosnów
Nawigacja
Gmina
Historia
Herb
Flaga
Władze Gminy
Położenie
Mapa
Pogoda
Instytucje
Ochrona zdrowia
Policja
GOPS
Komunalny Zakład Budżetowy
SKR Czosnów
Poczta
WKU Warszawa Ochota
Edukacja
Oświata
Szkoły
Przedszkola
Biblioteki
Gospodarka odpadami
Aktualności
Podstawa prawna
System gospodarki odpadami
Analiza gospodarki odpadami komunalnymi
Selektywna zbiórka
Punkty selektywnej zbiórki odpadów
Harmonogram
Inkasenci
Rejestr Działalności Regulowanej
Kontakt
Podatki i opłaty lokalne
Zaświadczenia
Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych
Stawki podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłat lokalnych w 2018 roku
Organizacje
Stowarzyszenie MOC Młodzieżowa Organizacja Czosnowska
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Czosnów
Stowarzyszenie Razem dla Czosnowa
Ochotnicza Straż Pożarna
Harcerstwo
Komunikacja publiczna
Wewnątrz gminna
Linia Ł-BIS
PPKS Nowy Dwór Maz.
Translud
Linia 800 ZTM
Galeria
Galeria
Turystyka
Portal Turystyczny
Wypożyczalnie sprzętu turystycznego
Jazda konna
Agroturystyka
Współpraca z zagranicą
Fiamignano - Włochy
Siemieliszki - Litwa
Ważne numery telefonów
w Urzędzie Gminy
do sołtysów
Pozostałe informacje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czosnów
Inwestycje gminne z dofinansowaniem
Wybory Parlamentarne 2007
Wybory Prezydenta RP 2010
Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe 2006
Wybory Samorządowe 2010
Wybory Samorządowe 2014
Parafie
Działalność gospodarcza
Pliki do pobrania
Kamera internetowa
Środki owadobójcze na komary
Stan powietrza
Linki

Gazeta Czosnowska
Gazeta Czosnowska
Najnowszy numer
9 listopada
Użytkowników Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 600
Nieaktywowany Użytkownik: 2
Najnowszy Użytkownik: karol heleniak
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Newsletter
Jeśli chcesz być powiadamiany o nowych wydarzeniach w naszej gminie, zarejestruj się w serwisie.
GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie

ul. Warszawska 59, 05-152 Czosnów
tel., fax. 0 22 785-05-58

strona BIP: gopsczosnow.naszbip.pl
e-mail: gops@czosnow.pl, kierownik.gops@czosnow.pl

Godziny przyjęć:

poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 16.00
czwartek (dzień wewnętrzny dla pracowników socjalnych)
piątek 8.00 - 16.00Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego, realizuje zadania wynikające z ustaw:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
3. Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
4. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.
5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
7. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
8. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 15 grudnia 2011 r.
9. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
10. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
11. Innych ustaw oraz w oparciu o odrębne przepisy lub na podstawie udzielonych upoważnień lub pełnomocnictw.


Ponadto Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, urzędami, instytucjami, pracodawcami, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami prawnymi i fizycznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej.

Obszarem działania Ośrodka jest gmina Czosnów. Ośrodek jest jednostką budżetową. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z w/w ustaw.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pracowników:

• Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Maria Bielecka
• Główna księgowa GOPS - Ewelina Stępowska
• Kadry i płace - Agnieszka Drużba
• Starszy pracownik socjalny- Teresa Szmyt
• Starszy pracownik socjalny - Anna Tikunow
• Starszy pracownik socjalny – Magdalena Zakrzewska
• Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych - Mirosława Markiewicz
• Inspektor ds. prowadzenia świadczeń z funduszu alimentacyjnego - Katarzyna Bandura
• Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych Katarzyna Kwaśniewska
• Asystent rodziny – Sylwia Cząstkiewicz
• Opiekunki środowiskowe - Barbara Liszkiewicz, Mariola Marzęcka
• Psycholog – Anna Olankowicz

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie realizuje zadania własne i zadania zlecone przez organy administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw, uchwałami Rady Gminy Czosnów oraz statutu. Do zadań tych należy w szczególności:
1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych, celowych specjalnych i innych.
2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne.
3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
4. Praca socjalna.
5. Dożywianie dzieci.
6. Pomoc rzeczowa ( opał, ubranie).
7. Kierowania do DPS i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.
8. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
9. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
10. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych.
11. Realizacja zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.
12. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
13. Realizacja programu „Niebieska karta” dla ofiar przemocy poprzez działanie zespołu interdyscyplinarnego.


POMOC SPOŁECZNA

Na czym polega pomoc społeczna.


Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Zadaniem pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomocy społecznej udziela się z powodu:
• ubóstwa,
• sieroctwa,
• bezdomności,
• bezrobocia,
• niepełnosprawności,
• długotrwałej lub ciężkiej choroby,
• przemocy w rodzinie,
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
• braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
• trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
• alkoholizmu lub narkomanii,
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
• klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o ustawę pomocy społecznej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/w okoliczności.

Prawo do świadczeń przysługuje:

Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej:
1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w RP;
3. obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium RP, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej:

1. świadczenia pieniężne:
- zasiłek stały,
- zasiłek okresowy,
- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
- pomoc dla rodzin zastępczych,
- pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki.

2. świadczenia niepieniężne:
- praca socjalna,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- składki na ubezpieczenie społeczne,
- sprawienie pogrzebu,
- poradnictwo specjalistyczne,
- interwencja kryzysowa,
- schronienie,
- posiłek,
- niezbędne ubranie,
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
- mieszkanie chronione,
- pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
- opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo - wychowawczej.
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, mieszkaniowych tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,
- szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno - opiekuńcze.

Kwota kryterium dochodowego:

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł,
2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł,
3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w pkt 2 powodów przyznania pomocy społecznej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.


USŁUGI OPIEKUŃCZE

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w:
• zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
• opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację,
• w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego lub jest równy kryterium dochodowemu, określonemu w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej kryterium dochodowym.

W GOPS brak jest świadczenia usług specjalistycznych.


ŚWIADCZENIA RODZINNE – ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.

Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

- 18 roku życia,
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeśli:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim
2) dziecko lub osoba ucząca się została umieszczona umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.
3) dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.
4) członkom rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje również jeśli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba, że:

1) drugi z rodziców dziecka nie żyje
2) ojciec dziecka jest nieznany.
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugie z rodziców dziecka zostało oddalone.
4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

-Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 135,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości:
• 1000,00 zł – dodatek z tytułu urodzenia dziecka;
• 400,00 zł – dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
• 193,00 zł – dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka ( nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci);
• 95,00 zł – dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
• 90,00 zł – dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka (na dziecko wieku do ukończenia 5 roku życia);
• 110,00 zł – dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka (na dziecko wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia);
• 113,00 zł – dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (w związku z zamieszkiwaniem miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);
• 69,00 zł – dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły, przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej);
• 100,00 zł – dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - "Becikowe"

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.
Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.
Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Zapomoga, o której mowa przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży od porodu.

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje:

• niepełnosprawnemu dziecku;
• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
• osobie, która ukończyła 75 rok życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

• osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
• osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie);
• zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie pielęgnacyjne:

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1. nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1. matce albo ojcu,
2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności:
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3. nie ma opiekuna faktycznego, ani spokrewnionej rodziny zastępczej w rozumieniu ustawy lub osoby te legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

BRAK KRYTERIUM DOCHODOWEGO

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeśli:
Osoba sprawująca opiekę:
- ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
- ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
Osoba wymagająca opieki:
• Pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
• Na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
• Członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego; zasiłku dla opiekuna ;
• Na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego; albo zasiłku dla opiekuna;
• Na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Wnioskodawca może jednocześnie ubiegać się o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym siebie oraz członków swojej rodziny. Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu ma obowiązek zgłoszenia do NFZ członków rodziny, jeśli nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.
Wnioskodawca może także ubiegać się o ubezpieczenie emerytalno-rentowe, z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego
• Wysokość świadczenia wynosi 1 406,00 zł.
• Świadczenie przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 za każdy dzień.
• Świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane nas czas określony, wówczas prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Specjalny zasiłek opiekuńczy
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny a także małżonkom jeżeli:
• nie podejmują zatrudnienia
• rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznaje się na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Kryterium dochodowe:
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, w których dochód rodziny sprawującej opiekę oraz wymagającej opieki na osobę nie przekracza 764,00 zł.
Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego:
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie. Zasiłek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.

-Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1. Osoba sprawująca opiekę:
• ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
• ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna
• legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2. Osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
-Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje także jeżeli:
• członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; zasiłku dla opiekuna
• na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego; zasiłku dla opiekuna
• na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
1) matce albo ojcu dziecka*;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia
* Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:
1) skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
2) śmierci matki dziecka;
3) porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
1) 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
2) 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
3) 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
4) 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
5) 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka, świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego(jest to kwota netto, gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu, ani innym obciążeniom).

Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:
1) w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;
2) jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:
1) co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka), lub rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej - w przypadku matki lub ojca lub osoby, która przysposobiła dziecko;
3) jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka), lub rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
4) w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
5) osobom uprawnionym do świadczenia rodzicielskiego przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jednorazowe świadczenie „Za życiem”

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przyznawane jest na podstawie ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860).
Osoby uprawnione do jednorazowego świadczenia.
Prawo do jednorazowego świadczenia przysługuje:
• matce lub ojcu dziecka;
• opiekunowi faktycznemu (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
• opiekunowi prawnemu dziecka.
Wysokość jednorazowego świadczenia
Jednorazowe świadczenie przysługuje w wysokości 4000,00 zł i jest przyznawane niezależnie od dochodu.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.
Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o to świadczenie w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia:

Jednorazowe świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
Ponadto warunkiem nabycia prawa do w/w świadczenia jest pozostawanie przez kobietę pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, co potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną, którego wzór określa Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., poz. 1234). Wymogu tego nie stosuje się jednak do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko. Jednorazowe świadczenie przysługuje świadczeniobiorcom świadczeń opieki zdrowotnej lub osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
Osobom uprawnionym:
a) do 18 roku życia,
b) gdy kontynuują naukę w szkole lub w szkole wyższej, nie dłużej niż do 25 roku życia,
c) gdy legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
Osobom uprawnionym tj. osobom uprawnionym do alimentów od rodziców na podstawie tytułów wykonawczych pochodzących lub zatwierdzonych przez sąd, jeżeli ich egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują:
Jeżeli osoba uprawniona:
1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
2) zawarła związek małżeński.

Dochód uprawniający do świadczeń:
Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Okres otrzymywania świadczeń:
Świadczenia z FA przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia.


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – Program „Rodzina 500+”

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do dnia ukończenia 18. roku życia - matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ponadto świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Kryterium dochodowe uprawniający do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rodzinie:
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Natomiast, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. W przypadku kolejnego dziecka tj. innego niż pierwsze - w wieku do 18. roku życia, nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe.

Wysokość świadczenia wychowawczego: 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie

Okres otrzymywania świadczeń:
Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych i przyznawane jest na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy tj. od 1 października dane roku do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.


DODATKI MIESZKANIOWE

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów.

Dochód na osobę:
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego:
W przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
1) 35 m2 – dla 1 osoby;
2) 40 m2 – dla 2 osób;
3) 45 m2 – dla 3 osób;
4) 55 m2 – dla 4 osób;
5) 65 m2 – dla 5 osób;
6) 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się:
Na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się:
Jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

• posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
• złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
• zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.


„STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY CZOSNÓW NA LATA 2009 - 2020”

1. WSTĘP

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w art. 17 ust. 1 pkt. 1 określa, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ze szczególnym, uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
Bazą opracowania strategii były dane statystyczne zgromadzone i opracowane przez GOPS PUP, dane z USC i Ewidencji Ludności Gminy Czosnów.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Czosnów jest zgodna z założeniami polityki państwa w tym zakresie, że jest spójna – ze strategią pomocy społecznej województwa mazowieckiego. Głównym celem strategii jest niesienie pomocy osobom i rodzinom, które takiego wsparcia potrzebują.

2. CHARAKTERYSTYKA GMINY CZOSNÓW


2.1 POŁOŻENIE

Gmina Czosnów jest gminą wiejską, położoną w sąsiedztwie m. st. Warszawy /odległość od centrum Czosnowa do centrum stolicy wynosi ok. 30 km/ i wchodzi w skład powiatu nowodworskiego.

Gmina graniczy:

- od zachodu z gminą Leoncin
- od wschodu z gminą Łomianki
- od północy z rzeką Wisłą , stanowiącą granicę z gminami: Zakroczym, Nowy Dwór Mazowiecki i Jabłonną.
- od południa z gminami Izabelin i Leszno.

2.2 Powierzchnia i Ludność

Obszar gminy to powierzchnia 128.34 km 2, w tym użytki rolne stanowią 58% , grunty orne – 35,9%, łąki – 21,5 % sady – 03% i lasy ok. 28%. Gminę zamieszkuje 8 912 osób, w tym 4570 kobiet (ok. 51,3% ogółu) i 4342 mężczyzn (ok 48,7% ogółu) / stan na dzień 31.12.2012 r./ co stanowi 11,2% ogółu ludności powiatu nowodworskiego.
Gmina dzieli się na 33 sołectwa i jedno osiedle. Sieć osadnicza jest bardzo rozdrobniona. Do najludniejszych miejscowości zalicza się Łomnę, Kazuń Nowy Osiedle, Czosnów, Kazuń Nowy, Cybulice Małe, Kazuń Bielany, Kazuń Polski /powyżej 300 mieszkańców/.

- w wieku przedprodukcyjnym 0-7 lat- 745
- w wieku od 8-17 roku - 1029
- w wieku produkcyjnym 18-60 l. kobiety 2714
- w wieku produkcyjnym mężczyźni od 18-65 r. ż - 2946
- w wieku poprodukcyjnym kobiety w wieku 60 l. i więcej - 825
- w wieku poprodukcyjnym mężczyźni powyżej 65 lat wiecej - 380

Tendencje demograficzne obserwowane już od kilku lat w całym kraju mają swoje odzwierciedlenie również w skali gminy. Trwający już od kilkunastu lat spadek liczby urodzeń spowoduje w prognozowanym okresie czasu istotne zmiany w strukturze wiekowej ludności.
Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym będzie się zmniejszać do 2012 r. W ciągu kolejnych 8 lat nastąpi niewielki przyrost, po czym ponownie liczba dzieci i młodzieży zacznie spadać. W całym prognozowanym okresie spadek ten wyniesie ponad 30%. W ciągu pierwszych 10 lat prognozowanego okresu nastąpi przyrost ludności w wieku produkcyjnym natomiast 2010 roku zapoczątkowany będzie okres zmniejszania się liczby ludności aktywnej zawodowo. Zmniejszenie się liczby osób w wieku produkcyjnym spowodowana będzie starzeniem się ludności w tej grupie, która tym samym zwiększy populacje osób w wieku poprodukcyjnym. Należy stwierdzić, że na skutek malejącej liczby urodzeń, przy jednoczesnym wydłużaniu się średniego okresu trwania życia, proces starzenia się społeczeństwa polskiego będzie pogłębiać się we wszystkich gminach.

2.3 Rynek pracy

Relatywnie niski poziom rejestrowanego bezrobocia.
Według stanu na dzień 31.12.2008 r. stopa bezrobocia kształtowała się w Gminie Czosnów na poziomie 8 %. Dla porównania powiat nowodworski 12,3%, województwo mazowieckie 10%, Polska 12,2%, miasto st. Warszawa 3,5 %.
Z terenu naszej gminy mamy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy 183 osoby w tym 94 kobiety. Długotrwałe bezrobocie jest jedną z poważniejszych i częstych przyczyn udzielania świadczeń pomoc społecznej, gdyż osoby bezrobotne po 6 miesiącach przebywania na zasiłku dla bezrobotnych, tracą prawo do jego pobierania i stają się klientami OPS. Dużym problemem lokalnego rynku pracy jest niski poziom wykształcenia ludzi bezrobotnych. Sytuację komplikuje fakt, że aktywizacja tej grupy bezrobotnych jest szczególnie trudna, ponieważ wraz z wydłużającym się okresem przebywania bez pracy, spada jej mobilność.

3. POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CZOSNÓW

3.1 Uwagi ogólne

Formalno - prawny kształt świadczenia usług z zakresu pomocy społecznej na każdym szczeblu określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pomoc społeczna została zdefiniowana w art. 2 tej ustawy jako instytucja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
W latach poprzednich pomoc społeczna usytuowana była na obrzeżach systemu społeczno-gospodarczego i koncentrowała się głównie na tych, którzy „nie mieścili się” w nim. Obecnie przeznaczona jest także dla tych, którzy nie radzą sobie w zmieniającej się szybko rzeczywistości, a jej funkcje w systemie polityki społecznej są nowe. Pomoc społeczna nie pełni już roli "uzupełnienia" systemu, lecz ma stanowić jego istotny i trwały element, który powinien zapewnić mu wewnętrzną równowagę.
Stale wzrasta zakres działań stawianych przed instytucjami pomocy społecznej, zwiększa się liczba spraw i ich "ciężar gatunkowy"; oraz stopień trudności. Tym negatywnym trendom sprzyjają takie czynniki jak: redukcje zatrudnienia, deficyt nowych miejsc pracy, wzrost kosztów eksploatacji mieszkań, realne zagrożenia eksmisją, wzrost kosztów związanych z ochroną zdrowia, leczeniem itp.
W związku z tym, stale rośnie liczba osób oczekujących pomocy, zwłaszcza materialnej, podczas gdy środki finansowe, jakimi dysponuje ośrodek pomocy społecznej są coraz bardziej niewystarczające w stosunku do potrzeb.
Poza zmianami "ilościowymi"; rozszerzeniu się zadań pomocy społecznej towarzyszą też zasadnicze zmiany "jakościowe" problemów, które w znacznym stopniu dotykają osób i rodzin, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Do niedawna byli to przede wszystkim ludzie starzy, a także osoby niepełnosprawne, rodziny wielodzietne i rodziny osób uzależnionych od alkoholu. Obecnie wśród podopiecznych przeważającą grupę stanowią osoby w tzn. wieku produkcyjnym, które z powodu bezrobocia lub zbyt niskich dochodów nie dysponują wystarczającymi środkami na utrzymanie oraz szukają wsparcia z uwagi na trudności w rozwiązywaniu innych istotnych problemów.

3.2 Struktura organizacyjna pomocy społecznej w gminie.

Zadania pomocy społecznej w gminie realizowane są przez jeden - gminny ośrodek pomocy społecznej. W ośrodku zatrudnionych jest 5 osób w tym 4 posiadają kwalifikacje pracownika socjalnego. Na terenie gminy nie ma organizacji pozarządowych zajmujących sie pomocą społeczną.

Ośrodek współpracuje z miejscowymi instytucjami:
Ośrodkami Zdrowia
Gminną Komisją ds. Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień Komisariatem Policji
Kuratorami sądowymi i społecznymi
Dyrektorami szkół

3.3 Problemy społeczne gminy w ujęciu pomocy społecznej

Głównym celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych, podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zgodnie z rejestrem OPS liczba udzielonych świadczeń każdego roku ciągle wzrasta.

Niepokojącym jest również fakt wzrostu liczby niepełnosprawnych. Rynek pracy dla nich jest bardzo ograniczony. Szkolenia dla osób niepełnosprawnych odbywają się w powiatach, w instytucjach szkolenia i doskonalenia zawodowego. Organizowane są tam kursy dla różnych grup osób bezrobotnych. Ciągle jeszcze występują bariery architektoniczne i komunikacyjne utrudniające społeczno-zawodowy i kulturowy rozwój. Utrudniony jest również dostęp do usług rehabilitacyjnych. Jednym z głównych zagrożeń z którymi spotykają się społeczności lokalne są problemy związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, zarówno legalnych jak i nielegalnych takich jak alkohol, nikotyna, narkotyki. Stale też wzrasta przestępczość wśród nieletnich oraz agresja potęgująca zjawiska przemocy w rodzinach, zwłaszcza wobec kobiet i dzieci, czego źródło leży w zjawiskach uzależnień głównie alkoholowych.
Gmina Czosnów prowadzi siedem placówek oświatowych zorganizowanych w zespoły (szkoły podstawowe, szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym i gimnazja). We wszystkich szkołach działają środowiskowe ogniska wychowawcze – przede wszystkim dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialno bytowej oraz rodzin gdzie występują problemy uzależnień. W świetlicach tych dzieci otrzymują posiłek, mogą odrabiać lekcje pod okiem nauczyciela.

4. WIZJA STRATEGII

Wizje pomocy społecznej w gminie urzeczywistniać będzie aktywne środowisko, samorząd, odpowiednio przygotowana kadra ośrodka pomocy społecznej oraz współpracujący partnerzy społeczni.
Podstawa realizacji wizji będzie likwidacja barier informacyjnych, strukturalnych i organizacyjnych. Określone w strategii cele powinny być osiągnięte do 2014 r. Jest to uwarunkowane przez Samorząd, kadrę ośrodka pomocy społecznej oraz współpracujących partnerów społecznych, przyjętych form oraz zasad działania, a przede wszystkim - wyzwoleniem aktywności środowiska lokalnego na rzecz rozwiązywania istotnych problemów społecznych.
W gminie powinien powstać sprawny system pomocy rodzinie i dziecku, w którym ważną role obok instytucji samorządowych będą pełniły grupy samopomocowe i organizacje pozarządowe.
Szczególną wagę należy położyć na nieinstytucjonalne formy pomocy, w tym na pomoc środowiskową, a pomoc instytucjonalna powinna stać się ostatecznym środkiem zaradczym. Rozwinie się system systematycznego monitorowania problemów rodzin i dzieci oraz stworzone zostaną warunki do uruchomienia zintegrowanych działań umożliwiających szybką i skuteczną pomoc w sytuacjach kryzysowych oraz przeciwdziałających zjawiskom marginalizacji. Pomoc środowiskowa stanie się dominującą formą pomocy społecznej w gminie. Podjęte zostaną działania na rzecz pobudzenia aktywności środowisk zagrożonych marginalizacją i dotkniętych zjawiskiem alienacji. Podstawowym warunkiem skutecznego przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym jest jednak podwyższenie świadomości mieszkańców gminy na temat głównych przyczyn i skutków tych zjawisk oraz zasad i możliwości zapobiegania ich powstawaniu.

5. CEL GŁÓWNY STRATEGII

Gmina Czosnów znajduje się w korzystnym położeniu społeczno- ekonomicznym. Czosnów należy do gmin o dużej aktywności gospodarczej. Na jej terenie funkcjonuje 868 podmiotów gospodarczych z czego najwięcej działa w handlu produkcji i usługach budowlanych. Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców wynosi 103, przy średniej województwa mazowieckiego 88.
Na terenie Gminy zlokalizowanych jest najwięcej w powiecie firm zagranicznych.
Funkcjonowanie na terenie gminy komunikacji autobusowej umożliwia dojazd do pracy-szkoły do Warszawy i Nowego Dworu Mazowieckiego.
Osiągnięcie stanu określonego głównym celem strategii wymaga realizacji wielu założeń strategicznych dotyczących pomocy społecznej gminy w tym przede wszystkim:

1. Wypracowanie stabilnych postaw i zasad współpracy administracji samorządowej ze społecznymi i innymi podmiotami lokalnego życia publicznego.
2. Opracowanie lokalnych (gminnych) programów rozwiązywania problemów najistotniejszych kwestii i problemów społecznych regionu przy szerokim udziale partnerów społecznych.
3. Zmian ustawowych w zakresie pomocy społecznej min. w celu zmniejszenia rozbieżności między zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej, a finansowymi możliwościami ich realizacji.
4. Podnoszenie społecznej i zawodowej aktywności mieszkańców Gminy Czosnów
5. Zaspokojenie potrzeb socjalnych wszystkich mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem grup społecznych narażonych na zjawiska marginalizacji.
6. Kształtowanie postaw tolerancji i zrozumienia wobec sytuacji marginalizowanych grup społecznych.
7. Zmian w mentalności mieszkańców Gminy Czosnów co do roli i zasad pomocy społeczne i kształtowania świadomości w tej sferze.
8. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznych dla osób uzależnionych.
9. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży.
10. Wspomaganie działalności instytucji i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

6. GŁÓWNE OBSZARY STRATEGII

Prace nad strategią pomocy społecznej rozpoczęto od zidentyfikowania głównych problemów gminy Czosnów w ujęciu pomocy społecznej, po czym na tej podstawie określono 5 głównych obszarów dla sfery pomocy społecznej tj.

6.1 KRYZYS RODZINY
6.2 MARGINALIZACJA
6.3 DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE
6.4 WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU PARTNERÓW SPOŁECZNYCH
6.5 KSZTAŁTOWNIE ŚWIADOMOŚCI W SFERZE POMOCY SPOŁECZNEJ

6.1 Kryzys rodzinny

Podstawa wyodrębnienia obszaru „kryzys rodziny” były główne problemy przede wszystkim: szeroko pojętego kryzysu rodziny, słabego wsparcia oferowanego rodzinie w kryzysie, poszerzającego się uzależnieniem wśród dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem rodziców gdzie pogłębia się patologia społeczna.
Obszar „Kryzys rodziny” jest jednym z najbardziej rozległych i złożonych obszarów strategii pomocy społecznej. Wszystkie działania zaplanowanie w ramach tego obszaru, dla realizacji poszczególnych celów operacyjnych, skupiających się przede wszystkim na prawidłowym funkcjonowaniu rodziny, co oznacza przywrócenie naturalnych funkcji rodziny i odpowiedzialności naturalnej rodziny za los dziecka.
W związku z tak określonym celem strategicznym w obszarze „kryzys rodziny” przewiduje się realizacje poniższych celów operacyjnych.

A) sprawny system zapobiegania kryzysom rodziny i wspieranie rodzin w kryzysie.

Podstawowym warunkiem realizacji tak określonego celu operacyjnego będzie:
- Utworzenie w gminie niezbędnej infrastruktury socjalnej, odpowiadającej zmieniającym się potrzebom
- Utworzenie w gminie stanowiska koordynatora ds. pomocy rodzinie
- Opracowanie systemu szkoleń dla specjalistów pracy z rodzina

B) odpowiedzialności naturalnej rodziny za los dziecka

Rodzina jest podstawowym środowiskiem gwarantującym prawidłowy rozwój dzieci i zaspokojenia jego potrzeb. Dlatego też, środowisko to należy maksymalnie wspierać oraz wzmacniać poczucie odpowiedzialności rodziców za wychowywanie dzieci i przygotowanie ich do samodzielnego życia.. Dla osiągnięcia celu operacyjnego niezbędne będzie podjecie określonych działań, mających doprowadzić do jego realizacji, w tym przede wszystkim;

- Inicjowanie działań na rzecz pomocy rodzinom, znajdującym się w kryzysie
- Stworzenie systemu monitorowania zastępczych form opieki w gminie
- Stworzenie sieci współpracy podmiotów lokalnych, działających na rzecz rodziny, w tym spędzania wspólnego czasu wolnego dzieci i rodziców

C) Sprawny system przeciwdziałania patologiom-społecznym

Urzeczywistnienie tego celu w dużym stopniu zależeć będzie od podjęcia następujących działań:

- Opracowanie i realizacja lokalnych programów przeciwdziałania zjawiskom Patologicznym
- Stworzenie sprawnego systemu pomocy dla osób uzależnionych
- Monitorowanie zjawisk patologicznych w gminie
- Współpraca ze szkoły, organizacjami, mediami w zakresie kreowania i upowszechniania pozytywnych wzorców osobowych

D) Dobre warunki materialno - bytowe rodziny.

Jednym z podstawowych warunków, zapewniających zaspokojenie potrzeb członków rodziny, jest odpowiednia sytuacja materialna rodziny. Podstawowym żródłem dochodów powinna być praca, natomiast tylko w uzasadnionych sytuacjach należy wspierać rodziny środkami publicznymi. Realizacja tego celu w dużym stopniu zależeć będzie od podjęcia określonych działań między innymi:

- Rozwijanie systemu pomocy materialnej dla uczących się dzieci i studiującej młodzieży z rodzin najuboższych
- Zapewnienie niezbędnych środków finansowych na wspieranie rodzin najuboższych
- Inicjoniowanie działań na rzecz pobudzenia lokalnego rynku pracy.

6.2 Marginalizacja grup społecznych

Wśród zjawisk sprzyjających marginalizacji na uwagę zasługują przede wszystkim:

-bezrobotność osób i rodzin, pogłębiające się patologie społeczne, niska aktywność grup
-zagrożonych marginalizacją społeczną, a także pogłębiające się zjawisko alienacji grup społecznych.

Dla osiągnięcia zakładanego celu strategicznego obszaru „Marginalizacja grup społecznych” zdefiniowano następujące cele operacyjne;

A) ograniczone zjawisko bezdomności wśród świadczeniobiorców pomocy społecznej.

- Praca socjalna z osobami zagrożonymi eksmisja
- Inicjowanie tworzenia mieszkań socjalnych w gminie
- Współpraca ośrodka pomocy społecznej z sądami, organizacjami pozarządowymi oraz właścicielami mieszkań na rzecz ograniczenia eksmisji

B) ograniczona skala zjawisk patologii społecznych wśród świadczeniobiorców pomocy społecznej

- Opracowanie i realizacja programów leczniczo - terapeutycznych dla środowisk dotkniętychganie konkretnych programów edukacyjnych i profilaktycznych podejmowanych przez organizacje pozarządowe i społeczne
- Prowadzenie kursów i szkoleń dla rodziców dot. rozwijania umiejętności rozmawiania z dziećmi na temat alkoholu np. zorganizowanie na terenie szkoły poradni psychologiczno-pedagogicznej
- Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym
- Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników leczenia odwykowego.

C) ograniczone zjawisko alienacji wśród marginalizacyjnych grup społecznych, będących swiadczeniobiorcami pomocy społecznej

- Rozwijanie usług środowiskowych
- Wspieranie rozwoju wolontariatu
- Inicjowanie tworzenia alternatywnych form spędzania czasu wolnego dorosłych, dzieci i młodzieży
- Popularyzowanie i promowanie zdrowotnego stylu życia
- Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych np. festyny, konkursy, promujących życie bez alkoholu, wolontariat

6.3 Długotrwałe bezrobocie

Obecnie dominującą grupą szukającą wsparcia w tym systemie są bezrobotni. Ponadto obserwuje się niska skuteczność programów rynków pracy na rzecz długotrwale bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej, pogłębiające się zjawisko dziedziczenia bezrobocia. W rodzinach objętych pomocą społeczną narastająca degradacja społeczno-zawodowa swiadczeniobiorców pomocy społecznej oraz pogłębiający się stale i poszerzający się obszar ubóstwa osób i rodzin.

Cel strategiczny obszaru ”Długotrwałe bezrobocie” to:

A) wysoka skuteczność programów aktywizacji społecznej społeczno-zawodowej długotrwale bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej.

- Kierowanie do robót interwencyjnych spośród świadczeniobiorców Pomocy społecznej osób najbardziej zaangażowanych w poszukiwaniu pracy.
- Pomoc ze strony samorządu dla przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy.
- Rozwój współpracy między ośrodkami pomoc społecznej i urzędami Pracy.

B) Brak zjawiska dziedziczenia bezrobocia w rodzinach objętych pomocą społeczną.

- Wspieranie absolwentów w aktywizacji zawodowej,
- Opracowanie i realizacja programów wyrównania szans edukacyjnych dzieci młodzieży z rodzin najuboższych.

C) Brak degradacji społeczno-zawodowej świadczeniobiorców pomocy Społecznej.

- Inicjowanie tworzenia nowych miejsc pracy
- Opracowywanie i realizacja programów specjalnych na rzecz długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach zawodowych,

6.4. Wykorzystanie Potencjału Partnerów Społecznych

W państwie demokratycznym rośnie rola organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu istotnych problemów społecznych oraz zaspakajanie potrzeb środowisk lokalnych i różnych grup społecznych. Pełnią one ważną rolę w nowoczesnym systemie pomoc społecznej. Realizacja celów operacyjnych obszaru „wykorzystanie potencjału Partnerów społecznych polegało będzie na:

A. zlecanie przez administrację publiczną organizacjom pozarządowym zadań z zakresu pomocy społecznej.

- Przedstawianie korzyści płynących ze wzajemnej współpracy
- Opracowanie standardu usług, które muszą wypełniać organizacje pozarządowe, ubiegające się o ich realizację na zlecenie samorządu

B. Dobra współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze pomocy społecznej.

- Tworzenie grup zadaniowych reprezentujących administrację publiczną i organizacje pozarządowe do diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych
- Opracowanie na poziomie gmin programów współpracy z organizacjami pozarządowymi w sferze pomocy społecznej.

6.5 Kształtowanie świadomości w sferze pomocy społecznej

Obserwuje się brak pozytywnych przykładów wychodzenia z kręgu pomocy społecznej. Uzależnione od świadczeń, brak dostępu do informacji, brak aktywności Świadczeniobiorców.

Cel strategiczny obszaru:

A) Prosta i pełna informacja dla osób zainteresowanych zasadami pomocy społecznej

- Wydawanie ulotek i informacji na temat zadań pomocy społecznej i zasad korzystania z pomocy społecznej.
- Organizowanie punktów informacyjnych

B) Wielkość pozytywnych przykładów wychodzenie z kręgu pomocy Społecznej.

- Organizowanie konkursów np.” człowiek sukcesu”, „najlepsza wieś”
- Popularyzowanie przykładów samopomocy na rzecz wychodzenia świadczeniobiorców z kręgu pomocy społecznej.

C) Pełna aktywność podopiecznych w rozwiązywaniu własnych problemów

Realizacja tego celu w dużym stopniu będzie zależeć od:

- Promowania rodzin, środowisk, które dzięki własnej aktywności wyszły z kręgu świadczeniobiorców pomocy,
- Pobudzanie aktywności świadczeniobiorców pomocy społecznej na rzecz organizowania samopomocy w środowisku lokalnym.

D) Zminimalizowany zakres finansowych świadczeń pomocy społecznej

- Wypracowanie zasad współpracy z klientami pomocy społecznej kontrakty i ich rozliczanie
- Krótkotrwałe obejmowanie świadczeniami pomocy społecznej
- Uruchomienie pozamaterialnych form pomocy
- Częsta weryfikacja przyznanych świadczeń

E) Różnorodność form wsparcia

- Podejmowanie działań na rzecz rozwoju wolontariatu
- Utworzenie i umożliwienie dostępu do internetowych stron informacyjnych, dających szansę znalezienia pracy
- Utworzenie lokalnego banku informacji o formach wsparcia, rynku pracy celem ich upowszechniania.

Gminny System Powiadamiania SMS

banner SMS

Urząd Gminy Czosnów
ul. Gminna 6
05-152 Czosnów


telefony:
22 785-02-01
22 785-00-58
602 504 416
fax: 22 785 00 57

email:
sekretariat@czosnow.pl
Wybierając jeden z powyższych numerów połączą się Państwo z centralą telefoniczną.
Spis numerów wewnętrznych

Urząd jest czynny w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Referat podatków, opłat i windykacji
w czwartki nie prowadzi przyjęć interesantówDane do Faktur VAT:
Gmina Czosnów
ul. Gminna 6
05-152 Czosnów
NIP 531 166 46 50
Urząd Gminy Czosnów

Nr konta bankowego: 11 8009 1046 0000 6190 2002 0001
MBS Łomianki o/Czosnów


Podatki i opłaty lokalne:
11 8009 1046 0000 6190 2002 0001

Opłaty za przedszkola:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach
67 8009 1046 0014 9813 2002 0001
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kazuniu Nowym
77 8009 1046 0019 5487 2002 0001

Opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

31 8009 1046 0000 6190 2002 0514
lub konta indywidualne


Awarie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
zgłaszać pod nr 692 148 811
czynny tylko w dni wolne od pracy i święta

Awarie oświetlenia ulicznego
zgłaszać pod nr 534 804 111

Rządowe Centrum Legislacji

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Kalendarz
Listopad
PoWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zapraszamy
do galerii
215.jpg
215.jpg
Dni Czosnowa 2017 r.

Akcja fotograficzna Ocalić od zapomnienia

Ocalić od zapomnienia

Informacje o planowanych wyłączeniach

Informacje o planowanych wyłączeniach

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Czosnów

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Czosnów

Stowarzyszenie MOC Młodzieżowa Organizacja Czosnowska

Stowarzyszenie MOC Młodzieżowa Organizacja Czosnowska

Stowarzyszenie Razem dla Czosnowa

Stowarzyszenie Razem dla Czosnowa

Lokalna Organizacja Turystczna

Odwiedź stronę Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek

Drogi na Mazowszu

Odwiedź stronę www.drogi.waw.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Portal Turystyczny

e-Składka

e-Składka Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Copyright © Urząd Gminy Czosnów 2005-2017