Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów
Dodane przez d@niel dnia 05 wrzesień 2017 08:17
O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów (obejmującego część miejscowości: Jesionka, Małocice, Wólka Czosnowska, Wrzosówka, Sowia Wola, Brzozówka, Kazuń Polski, Sady, Czeczotki, Cybulice oraz miejscowość Janów Mikołajówka)

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2017 r. Poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Z 2017 r. poz. 1405)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Czosnów uchwał:
- Nr XXXV/273/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów obejmującego część miejscowości Jesionka, część miejscowości Małocice oraz część miejscowości Wólka Czosnowska,
- Nr XXXV/274/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów obejmującego część miejscowości Wrzosówka, miejscowość Janów Mikołajówka, część miejscowości Sowia Wola i część miejscowości Brzozówka,
- Nr XXXV/275/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów obejmującego część miejscowości Kazuń Polski oraz część miejscowości Sady,
- Nr XXXV/276/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów obejmującego część miejscowości Czeczotki oraz część miejscowości Cybulice,
w granicach określonych w załącznikach graficznych do ww. uchwał.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych ...

Wójt Gminy Czosnów
Antoni Kręźlewicz


Rozszerzona zawartość newsa
O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów (obejmującego część miejscowości: Jesionka, Małocice, Wólka Czosnowska, Wrzosówka, Sowia Wola, Brzozówka, Kazuń Polski, Sady, Czeczotki, Cybulice oraz miejscowość Janów Mikołajówka)

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2017 r. Poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Z 2017 r. poz. 1405)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Czosnów uchwał:
- Nr XXXV/273/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów obejmującego część miejscowości Jesionka, część miejscowości Małocice oraz część miejscowości Wólka Czosnowska,
- Nr XXXV/274/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów obejmującego część miejscowości Wrzosówka, miejscowość Janów Mikołajówka, część miejscowości Sowia Wola i część miejscowości Brzozówka,
- Nr XXXV/275/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów obejmującego część miejscowości Kazuń Polski oraz część miejscowości Sady,
- Nr XXXV/276/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów obejmującego część miejscowości Czeczotki oraz część miejscowości Cybulice,
w granicach określonych w załącznikach graficznych do ww. uchwał.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych w terminie do dnia 05.10.2017 r., które powinny zawierać imię i nazwisko/nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Czosnów, ul. Gminna 6, 05 152 Czosnów, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: sekretariat@czosnow.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Czosnów.
Wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Czosnów
Antoni Kręźlewicz